نکسـلی
پروژه خود را از امروز شروع کنید09121234567

ملاقات تیم ما

اعضای تیم

آنچه مشتریان ما در مورد
راه حل های عالی ما می گویند

رها دادفر

رئیس علوم داده

احمد هاشمی

رئیس بازاریابی

سارا مقیمی

رئیس تحقیق و توسعه

الناز کریمی

رئیس تحقیق و توسعه

حسین رضایی

رئیس بازاریابی

زهرا حسینی

رئیس علوم داده