نکسـلی
پروژه خود را از امروز شروع کنید09121234567

تیم 01

رها دادفر

رئیس علوم داده

احمد هاشمی

رئیس بازاریابی

سارا مقیمی

رئیس تحقیق و توسعه